فیزیک دوم

حجم فایل : 464.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان قضیه کار و انرژی:
کار برآیند نیروهای وارد بر جسم برابر با تغییرات انرژی جنبشی است . نکات مهم:
1- اگر در حین حرکت با افزایش مقدار سرعت رو به رو باشیم

2- اگر در حین حرکت با کاهش مقدار سرعت روبه رو باشیم 3- اگر در حرکت سرعت جسم همواره ثابت بماند.

4- وقتی کار یک نیرو مثبت است یعنی انرژی جنبشی افزایش یافته است ( ) یعنی این نیرو می خواهد سرعت جسم را (با جرم ثابت ) افزایش دهد. 5- اگر کار یک نیرو منفی باشد یعنی انرژی جنبشی جسم کاهش یافته است ( ) یعنی این نیرو می خواهد باعث کاهش سرعت این جسم (با جرم ثابت) شود.
به طور مثال کار نیروی اصطکاک معمولا منفی است یعنی نیروی اصطکاک باعث کاهش سرعت جسم در حال حرکت است یا کار نیروی وزن در سقوط جسم مثبت است پس باعث افزایش سرعت و انرژی جنبشی جسم می شود. نکته: سطح زیر نمودار نیرو – مکان
اگر نمودار بر حسب مکان رسم شود کار کل انجام شده توسط نیرو برابر سطح محصور
است. پایان...